Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Spoštovane stranke,

Prosimo, da si skrbno preberete splošne pogoje poslovanja naših članic – organizatorjev potovanja, v izogib kasnejšim nesoglasjem in si jih po potrebi tudi natisnete.
Pogoji so razdeljeni v štiri sklope.

Splošni pogoji za križarjenja in ostala potovanja

Splošni pogoji za nakup letalskih vozovnic

Varovanje osebnih podatkov

 

Splošni pogoji uporabe spletnega portala

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila in ponudbe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Za napake ali nepopolne informacije na spletni strani CFC in za informacije na spletnih straneh tretjih oseb, na katere ste prišli s klikom na enega od linkov iz naše strani, ne odgovarjamo. Vse prikazane cene na spletni strani so zgolj informativne in so veljale na dan objave. Točne cene in razpoložljiva mesta je potrebno preveriti s povpraševanjem in garantiramo jih šele ob potrditvi rezervacije.

Vse vsebine in storitve, ki so dostopne na spletni strani, so zaščiteno avtorsko delo in v lasti ene od članic združeja CFC. Kakršno koli razmnoževanje ali distribucija vsebine in/ali programske opreme je strogo prepovedano z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Kršitelji so za svoja dejanja civilno in kazensko odgovorni.

Splošni pogoji za križarjenja in potovanja

I. Splošna določila

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del programov potovanj opisanih v naslednjem odstavku in sestavni del pogodbe oz. potrdila o potovanju (vozovnica, voucher, Cruise Express Ticket, ipd.), ki jo skleneta članica združenja Cruise & Ferry Center g.i.z. (v nadaljevanju organizator) in potnik, ki se prijavlja za določeno potovanje pri organizatorju ali pooblaščenih agentih. Potnik je ob podpisu pogodbe oz. prijavnice seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. Članice združenja in hkrati organizatorji posamičnih potovanj sta podjetji Adonis d.o.o., Liminjanska cesta 94b, Portorož in/ali Mediteran International d.o.o., Kosovelova 2, Portorož.

Splošni pogoji veljajo za vse programe križarjenj članic združenja Cruise & Ferry Center g.i.z. ter za ostale namestitve / prevozne storitve, razen rednih ladijskih in trajektnih prevozov. V kolikor je v programu naveden drug organizator, nastopa članica združenja Cruise & Ferry Center g.i.z. kot posrednik in v tem primeru veljajo splošni pogoji drugega organizatorja. Za paketne aranžmaje (kombinacija letalskega prevoza, hotela, ladje, itn.)  in skupine veljajo posebni pogoji, kot je navedeno v VII. členu teh splošnih pogojev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma oz. potovanje. Z določili splošnih pogojev in navodili se potnik lahko seznani na spletni strani www.cruise-ferry-center.com, www.krizarjenje.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

II. Prijava oz. sklenitev pogodbe

Pogodba se sklene skladno z Zakonom o obligacijskih razmerjih, s pogoji natisnjenimi na vozovnici ali katalogu in temi splošnimi pogoji. Ob prijavi je potnik dolžan izpolniti in podpisati prijavnico ter pravočasno predložiti vse potrebne podatke in vplačati del cene potovanja kot varščino ter stroške prijavnine v višini 15,00 €. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v splošnih pogojih. Podpisana prijavnica in/ali vplačilo varščine in/ali vplačilo prijavnine s strani stranke ter potrditev s strani organizatorja, pomeni sklenitev pogodbe o potovanju. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi.

III. Rezervacija in plačilo

Križarjenje stranka rezervira pri vseh pooblaščenih agencijah, seveda glede na razpoložljive kapacitete. Rezervacija je potrjena ob potrditvi potovanja s strani organizatorja (agenta) in vplačilu 30% celotnega zneska s strani stranke, v kolikor ni drugače navedeno v ponudbi. Pri ladjarju Royal Caribbean International in Celebrity Cruises je višina akontacije najmanj 200,00 EUR, če je znesek 30% akontacije nižji. Za produkt Azamara pa je minimalno vplačilo akontacije 400,00 EUR. Razliko do polne cene je potrebno vplačati do 45 dni pred odhodom, razen v primeru posebnega dogovora (npr. posojila). Za ladijske družbe Royal Caribbean International, Celebrity Cruises in Azamara Club Cruiese je rok za končno plačilo 50 dni pred odhodom, za odhode med Božično – novoletnimi termini, pa se zahteva končno plačilo 91 dni pred odhodom. Če je do pričetka potovanja manj kot 45 dni, je potrebno vplačati celotno potovanje. Vplačilo hkrati pomeni, da je stranka seznanjena s splošnimi pogoji. Varščina in prijavnina se stranki v celoti povrne v primeru nezmožnosti potrditve želene rezervacije s strani organizatorja. Če potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača potovanja v predvidenem roku, se lahko šteje, da je odpovedal potovanje. Organizator ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s VI. točko – ODPOVED POTOVANJA S STRANI POTNIKA.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, …) potovanja oz. turističnega aranžmaja ali druge storitve organizatorja, v primeru vračila plačila organizator v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, seveda če je do njega upravičen.
V primeru negotovinskega plačila (kreditne in debitne kartice) ima organizator pravico zaračunati stroške transakcije v višini največ 5% od vrednosti potovanja.
Kadar za potnika potovanje / turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

IV. Cene potovanj oz. aranžmajev

Vse objavljene cene na spletni strani, v katalogih in prospektih so informativne in izračunane na podlagi stroškov za gorivo, turističnih storitev in valutnih tečajev v času izdaje kataloga. Cene »od« prikazujejo najnižjo ceno v posamezni kategoriji in se lahko dnevno spreminjajo. Organizator potovanja (agent) sme uveljavljati pravico do zvišanja cene iz pogodbe le, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov (stroški goriva), ki vplivajo na ceno potovanja. Organizator (agent) lahko v programu določi ali dopušča možnost, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem (dodatek na postrežbo, fakultativni izleti,…). V tem primeru agent ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Organizator bo stranko o povišanju cene obvestil vsaj 20 dni pred predvidenim datumom začetka potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov (10%) lahko potnik odstopi od pogodbe brez predpisanih odpovednih stroškov. Plačilo objavljenega dodatka za gorivo je obvezno. Cena je lahko sestavljena iz več prevoznih elementov, kljub objavljeni skupini (pavšalni) ceni.
Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih oz. nacionalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije zapisane o posameznih objektih/ladjah na spletnih straneh ladijskih in hotelskih družb, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene, ter organizator na njihovo oblikovanje in vsebino nima vpliva.
Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih kabinah. Doplačilo za enoposteljno kabino bo znano ob rezervaciji.

V. Odpoved potovanja s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem te pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oziroma jih preprečiti, za organizatorja pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi tehničnih razlogov, premajhnega števila prijavljenih potnikov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov, potovanje pred začetkom odpove brez plačila odškodnine, pri tem pa vrne celoten vplačan znesek potniku.
V primeru, da se je potovanje že začelo lahko organizator zaradi tehničnih razlogov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov,  potovanje odpove brez plačila odškodnine, vplačan znesek pa se povrne sorazmerno z zmanjšanjem števila nočitev.
Pri turističnih potovanjih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin.

Če v programu potovanja ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za križarjenja najmanj 25 potnikov,
 • za prevoz z avtobusom najmanj 40 potnikov,
 • za prevoz na rednih letalskih linijah najmanj 20 potnikov.

V primeru, da se prijavi manj kot 25 potnikov je križarjenje individualno, brez slovenskega spremljevalca. Organizator potovanja bo v primeru premalo prijavljenih potnikov obvestil stranko o morebitni odpovedi najmanj 7 dni pred predvidenim datumom začetka potovanja. Če v programu ni navedeno drugače, potnikova odpoved križarjenja velja po VI. točki splošnih pogojih za križarjenja. Število prostih mest za posamezno potovanje je omejeno.
Organizator lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z organizatorjem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil organizatorja.

VI. Odpoved potovanja s strani potnika

Če potnik želi odpovedati potovanje, lahko to stori le pisno, na mestu kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Datum odpovedi je osnova za obračun višine stroškov odpovedi. Če potnik odpove potovanje, je dolžan organizatorju povrniti stroške prijavnine v višini 15,00 EUR na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi potovanja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje.

Ob odpovedi se obračunavajo stroški po naslednji lestvici za ladjarje Carnival Cruises, Disney Cruise, Holland America (večina odhodov) ali Princess Cruises:

 • do 91 dni pred odhodom plača potnik 10 % € od vrednosti potovanja;
 • od 90 dni do 61 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;
 • od 60 dni do 31 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;
 • od 30 dni do 16 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
 • od 15 dni in manj pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

V kolikor so storno stroški nižji od pologa se zaračuna polog. Za višino stroškov pri križarjenjih katera so daljša od 12 dni vprašajte pri vašem agentu ob rezervaciji.
Za posebne in last minute ponudbe (super saver, saver, easy saver, instant saver,…) od trenutka potrditve veljajo 100% stroški odpovedi od vrednosti potovanja.

Za ladjarje Cunrad Cruise, Louis Cruises, Oceania Cruises, Quark Expedition, Pullmantur, Scylla Cruises, SilverSea, SeaBorn, AMD Waterways, Luftner Cruises, veljajo posebne lestvice stroškov odpovedi in po katerih vprašajte vašega agenta ob rezervaciji.

V primeru odpovedi na dan odhoda ali neudeležbe brez odpovedi (NO-SHOW) nastopijo 100% storno stroški – potnik ni upravičen do nobenega vračila.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima organizator poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Za spodaj navedene ladijske družbe veljajo naslednje lestvice stroškov odpovedi, kot sledi:
Lestvica stroškov odpovedi na ladijski družbi Celebrity Cruises in Royal Caribbean Cruises:
Križarjenja, ki vključujejo do 5 nočitev:

 • od 89 do 60 dni pred odhodom plača potnik strošek v višini 25 EUR po osebi,
 • od 59 do 30 dni pred odhodom plača potnik strošek v višini 80 EUR po osebi,
 • od 29 do 8 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja po osebi,
 • 7 in manj dni pred odhodom, potnik plača 100 % od vrednosti potovanja po osebi.

Križarjenja daljša od 6 noči:

 • od 89 do 60 dni pred odhodom plača potnik strošek 50 EUR po osebi,
 • od 59 do 45 dni pred odhodom plača potnik polog rezervacije,
 • od 44 do 30 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja po osebi,
 • od 29 do 8 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja po osebi,
 • 7 in manj dni pred odhodom, potnik plača 100 % od vrednosti potovanja po osebi.

Stroški odpovedi križarjenja z Celebrity Xpedition:

 • od 89 do 30 dni pred odhodom plača potnik polog rezervacije,
 • od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja po osebi,
 • od 14 ali manj dni pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja po osebi,

V kolikor so storno stroški nižji od pologa se zaračuna polog. Za praznične plovbe so stroški odpovedi enaki kot zgoraj, le da se stroški odpovedi začnejo 89 dni pred izplutjem.

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:

 • do 61 dni pred odhodom 10 % od vrednosti potovanja;
 • od 60 do 41 dni pred odhodom 20 % od vrednosti potovanja;
 • od 40 do 31 dni pred odhodom 30 % od vrednosti potovanja;
 • od 30 do 22 dni pred odhodom 50 % od vrednosti potovanja;
 • od 21 do 15 dni pred odhodom 75 % od vrednosti potovanja;
 • manj kot 14 dni pred odhodom 100 % od vrednosti potovanja.

Posebni pogoji veljajo za suite (kat. A1, A2, A3, A4, AA,…), posebne ponudbe/ programe in mini križarjenja do 5 noči

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:
Križarjenja, ki trajajo 9 dni ali krajša in imajo odhod do 10.04.2015:

 • do 45 dni pred odhodom so storno stroški 30 € na potnika;
 • od 44 dni do 41 dni pred odhodom plača potnik 20 % od vrednosti potovanja;
 • od 40 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja;
 • od 27 dni do 14 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja;
 • od 13 dni do 2 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;
 • dan pred odhodom in na dan odhoda plača potnik 100 %.

Križarjenja katera imajo odhod po 10.04.2015:

 • do 60 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika;
 • od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 20 % od vrednosti potovanja;
 • od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;
 • od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;
 • od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
 • 5 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 %.

*Za križarjenje okoli sveta veljajo posebni splošni pogoji (vprašajte pri svojem agentu).

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC do 15 dni / 14 noči:

 • od 75 dni do 46 dni pred odhodom 10 % od vrednosti potovanja;
 • od 45 dni do 31 dni pred odhodom 25 % od vrednosti potovanja;
 • od 30 dni do 16 dni pred odhodom 50 % od vrednosti potovanja;
 • od 15 dni do 6 dni pred odhodom 75 % od vrednosti potovanja;
 • potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:
  – ko odpove potovanje manj kot 5 dni pred odhodom;
  – če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;
  – če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;
  – če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.
V primeru odpovedi aranžmaja v katerem je vključeno prevozno sredstvo (letalo, vlak, transfer) ali je potniku bilo prodano samostojno, veljajo za te storitve pravila prevoznika, kot je opisano v XIV. In XV. točki splošnih pogojev.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo le s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z organizatorjem, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Ladjar si pridržuje pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje kategorije. V primeru ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane kabine), so kabine naknadno določene iz strani ladjarja, ki si pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji. Pogoj ladjarjev je, da bo številka kabine in lokacija znana naknadno ali celo na dan odhoda ladje.

V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov prijavnine, nepovratnih ladijskih pristojbin, stroškov spremembe rezervacije, vizumov potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.

VII. Pogoji za skupinske in paketne aranžmaje

a. Pojem skupinski aranžma označuje skupek storitev (prevozov, nastanitev) za skupine (najmanj 25 ljudi če ni drugače določeno);
b. Pojem paketni aranžma pomeni skupek storitev (prevozov, nastanitev) za individualne goste;
V kolikor v programu aranžmaja ali s posebno pogodbo do potnika/stranke ni določeno drugače, se za aranžmaja iz točke a. in b. tega člena uporablja tukaj opisane splošne pogoje, vendar se od teh razlikujejo le po izračunu odpovednih stroškov oz. so odpovedni stroški obravnavani ločeno za vsako storitev posebej, glede na organizatorjevo pogodbo z izvajalcem (ladijsko družbo, letalskega ali drugega prevoznika ter nastanitvenimi obrati).

VIII. Sprememba rezervacije in programa

Potnik lahko spremeni rezervacijo pred začetkom potovanja in plača stroške spremembe rezervacije v višini 30,00 €  na osebo in morebitne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja ter morebitne stroške odpovedi po lestvici iz VI. točke splošnih pogojev.

Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udeleženca-ev mora to storiti najkasneje do 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti in plača za vsako spremembo 50,00€ na osebo ter morebitne dodatne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja. Spremembe imen udeležencev ali rezervacije včasih niso dovoljene (restriktivne letalske vozovnice, prebukirana -red code- potovanja/križarjenja, posebne cene,…).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na potovanje oz. do odpovedi potovanja zaradi sprememb voznega reda prevoznikov (letalo, vlak, avtobus, ladja,…) ali višje sile ter pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, negotov položaj v državah, kjer poteka program, elementarne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati) in sicer brez odškodnine. Organizator si pridržuje pravico do spremembe številke kabine ali hotelske sobe (v isti ali višji kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da organizator odpove potovanje, ima potnik pravico do sorazmernega povračila vplačane cene potovanja. Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

Zaradi vremenskih okoliščin in drugih naravnih pojavov lahko pride do spremembe programa oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe.

Organizator ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Posebej to velja pri najemu posebnih letal, saj vozni red ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih časovnic, ki niso v okviru rednega letenja. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Organizator si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku in ogledom.

Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

IX. Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu potovanja navedene storitve in je odgovoren za morebitne neizvedene ali delno izvedene storitve. Organizator izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali ne izvedbe storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.

Organizator ali lokalni predstavnik organizatorja, če obstaja, mora potniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

X. Potovalni dokumenti in obveznost potnika

Potnik je dolžan osebno poskrbeti za ustreznost svojih listin in prtljage, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z obmejnimi (vize), carinskimi, sanitarnimi (cepljenje), denarnimi in drugimi upravnimi predpisi matične države in države, v katero potuje. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. Potnik mora predložiti in potovati z osebnimi dokumenti, katerih veljavnost poteče vsaj šest mesecev po koncu potovanja.
V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške, nezmožnost za pravočasno vkrcanje na ladjo ali kakšno drugo prevozno sredstvo ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Vse informacije o vizumih za države v katere potujejo, so potniki dolžni pridobiti pri Ministrstvu za zunanje zadeve, konzularni oddelek v Ljubljani.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na organizatorja ali njegovega predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Za individualna potovanja in potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo (potni dokument – vozovnico) najkasneje 2-7 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/ voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

XI. Prtljaga

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in le ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu/ladji. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel, prevoznika ali zavarovalnico. Pri tem na kraju dogodka izpolni obrazec PIR letalske ali ladijske družbe, ki je opravila prevoz, ter en izvod zadrži zase. Le na podlagi obrazca mu letalska družba lahko izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu oz. ladijska družba v kolikor je prtljaga bila posebej zavarovana pri prevozniku. Potniku se svetuje sklenitev zavarovanja.
Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema… mora potnik prevozniku doplačati in sicer navadno ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

POŠKODOVANA OZ. IZGUBLJENA PRTLJAGA (Costa): Ob podpisu pogodbe oz. obrazca za križarjenje se gostje lahko odločijo za zavarovanje prtljage. Zavarovanje prtljage COSTA se sklene ob prijavi po ceni 7,30 EUR na osebo/križarjenje. Zavarovanje je sklenjeno direktno med potnikom in zavarovalnico, zato mora potnik uveljavljati odškodnino direktno pri zavarovalnici. V primeru poškodovane oz. izgubljene prtljage se ob koncu križarjenja na ladijskem terminalu naredi zapisnik DAMAGE REPORT, ki je osnova za uveljavljanje odškodnine. Ladjar Costa ima zavarovanje prtljage sklenjeno z zavarovalnico MONDIAL ASSISTANCE  ITALIA S.p.A www.mondial-assistance.it E-MAIL: quality@mondial-assistance.it  Fax: +39 02 26 624 008 Cruise Ferry Center ne prevzame odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Za prtljago je odgovorna izključno ladijska družba oz pooblaščena zavarovalnica, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na pooblaščeno zavarovalnico. (TSC).

XII. Reklamacije

Potnik je dolžan že na sami ladji/hotelu oz. drugem izvajalcu storitev podati reklamacijo pristojni osebi in zahtevati pisno potrdilo (zapisnik) o dejanskem stanju, v kolikor meni, da je prišlo do neizpolnjevanja plačanih storitev po programu. To je hkrati predpogoj za obravnavo reklamacije s strani organizatorja. Potnik mora vložiti svojo individualno pisno pritožbo pri organizatorju najpozneje v dveh mesecih po končanem potovanju na prodajno mesto, kjer je potovanje kupil. Če reklamacija za organizatorja ni sporna, se zahtevku ugodi najkasneje v 8 dneh, v kolikor je reklamacija za organizatorja sporna pa mora potnika v 8-ih dneh  obvestiti o svoji odločitvi oz. nadaljnjem postopku.
Dokler organizator na reklamacijo ne odgovori, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

XIII. Odškodnina

Pogoji in način izplačila odškodnin povezanih s storitvami v pogodbi so regulirane z veljavnimi mednarodnimi konvencijami o prevozu potnikov in prtljage.
Vse ostale odškodnine, ki niso zajete v mednarodnih konvencijah o transportu potnikov in prtljage ne morejo presegati 10% vrednosti potovanja.

XIV. Letalske rezervacije

Pri rezervaciji letalskih vozovnic rednih linij za kakršnekoli spremembe cen ne moremo odgovarjati. Pri prodaji letalskih vozovnic organizator potovanja nastopa kot posrednik med stranko in letalskim prevoznikom, zato veljajo pravila letalske družbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe cene letalske vozovnice kljub plačanemu depozitu. Cena vzeta iz rezervacijskega sistema, velja na dan rezervacije. Ceno lahko zagotovimo le za 24 ur, po preteku tega roka se cena lahko spremeni.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima organizator poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

XV. Transfer

Ob rezervaciji križarjenja potnik plača celotni znesek transferja, če se zanj odloči. Stroški odpovedi transferja s strani potnika so 100%.
Odpoved transferja organiziranega na podlagi zbirnika individualnih prijav, lahko organizator odpove zaradi prenizkega števila prijavljenih (minimalno 4 potnikov) in se v takem primeru, zavezuje, da bo že vplačan prevoz potniku povrnil v celoti. Organizator potovanja bo v primeru premalo prijavljenih potnikov obvestil stranko o morebitni odpovedi najmanj 7 dni pred predvidenim datumom začetka potovanja.
V primeru, da stranka potrdi prevoz s prevoznikom GoOpti, se smatra, da je pogodba sklenjena med stranko in prevoznikom in veljajo njegovi splošni pogoji, objavljeni na prevoznikovi spletni strani.

XVI. Priključni prevoz

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki izvira iz uporabe prevoznih sredstev izven programa potovanja (pogodbe), kakor tudi ne za morebitno ne uporabo vseh storitev po programu, zaradi zamude ali odpovedi storitev prevoznikov, ki se jih poslužuje potnik za prihod do predvidenega kraja odhoda po programu potovanja.

XVII. Križarjenje in hotel

Ob rezervaciji križarjenja je možno rezervirati tudi bivanje v kraju odhoda pred in/ali po potovanju v hotelih različnih kategorij ter lokalne prevoze.

XVIII. Zavarovanje za stroške odpovedi in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini

Potnikom se priporoča, da ob rezervaciji sklenejo zavarovanje rizika odpovedi, pri katerem se obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe prične ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici o zavarovanju neveden kot datum sklenitve zavarovanja in preneha v trenutku pričetka potovanja – to je trenutek, ko se potnik odpravi od doma in da sklenejo dodatno zdravstveno zavarovanje katerega lahko sklenejo do 24.00 ur pred pričetka potovanja.

Potnik pred odhodom lahko sklene tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Organizator na željo potnika ob prijavi posreduje informacije v zvezi z zavarovanjem. Organizator ne odgovarja za telesne poškodbe pri potniku in sopotnikih pridobljene po poti oz. v prevoznih sredstvih. Morebitne odškodninske zahtevke je potrebno nasloviti na pristojno zavarovalnico oz. prevoznika. Pri nekaterih prevoznikih je zavarovanje obvezno.

XIX. Informacije

Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo organizatorja. Organizator je zavezan na podlagi navedb v ponudbi oz. programu potovanja ter izrecnimi pisnimi navodili o potovanju.

XX. Nosečnost

Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 25 tednov ali več. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnika zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje.

XXI. Končna določila

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno ustrezno sodišče po sedežu organizatorja potovanja.

Splošni pogoji so objavljeni na sedežu organizatorja ter se šteje, da so potniki s splošnimi pogoji seznanjeni ob sklenitvi pogodbe o potovanju, ki jih je prejel od organizatorja ali posrednika pri prodaji turističnega potovanja ali aranžmaja.

Pogoji prevoza

To so pogoji, ki so na letalski vozovnici navedeni kot pogoji prevoza in veljajo za celotni prevoz potnikov in prtljage.
Zračni prevoz potnikov, blaga in prtljage je določen z določili mednarodnega združenja prevoznikov t.j. organizacije IATA – International Air Transport Association.

Če si želite prebrati pogoje prevoza v slovenščini, si jih lahko naložite tukaj. Pogoji so tipski za vse prevoznike IATA.

Pravice letalskih potnikov

Zavrnjeno vkrcanje in odpoved leta

Če vam zavrnejo vkrcanje ali je vaš let odpovedan, vam mora letalski prevoznik, ki upravlja let, ponuditi financno nadomestilo in pomoč. Ta pravica velja, če ste se prijavili pravočasno, za vse lete, vključno s čarterskimi:

 • z letališc EU ali
 • na letališca EU z letališc zunaj EU, ce let upravlja letalski prevoznik EU.

Zavrnjeno vkrcanje

Kadar je potnikov vec kot razpoložljivih sedežev, mora letalski prevoznik najprej vprašati, ce se kdo v zameno za
dogovorjene ugodnosti prostovoljno odpove svojemu sedežu. Te ugodnosti morajo vkljucevati izbiro med
povracilom vozovnice (skupaj z brezplacnim letom na zacetno tocko odhoda, kadar je to primerno) in drugo
možnostjo prevoza na koncno destinacijo.

Če se sedežu ne odpoveste prostovoljno, vam mora letalski prevoznik placati nadomestilo v naslednjih zneskih:

 • 250 € za lete, krajše od 1 500 km,
 • 400 € za daljše lete znotraj EU in druge lete, dolge od 1 500 do 3 500 km,
 • 600 € za lete, daljše od 3 500 km zunaj EU.

Nadomestilo se lahko zmanjša za polovico, ce vaša zamuda ne znaša vec kot 2, 3 oziroma 4 ure.

Letalski prevoznik vam mora ponuditi tudi:

 • možnost izbire med povracilom vozovnice (skupaj z brezplacnim letom na zacetno tocko odhoda, kadar je to primerno) in drugo možnostjo prevoza na koncno destinacijo, ter
 • hrano in osvežilno pijaco, nastanitev v hotelu, kadar je to potrebno (vkljucno s prevozom), in komunikacijske
  zveze.

Odpoved leta

Ob vsaki odpovedi leta vam mora letalski prevoznik, ki upravlja let, ponuditi:

 • možnost izbire med povracilom vozovnice (skupaj z brezplacnim letom na zacetno tocko odhoda, kadar je to primerno) in drugo možnostjo prevoza na koncno destinacijo, ter
 • hrano in osvežilno pijaco, nastanitev v hotelu, kadar je to potrebno (vkljucno s prevozom), in komunikacijske zveze.
  Letalski prevoznik vam lahko tudi placa nadomestilo po istih stopnjah kot za zavrnjeno vkrcanje, razen ce vas je pravocasno vnaprej obvestil in vam ponuja drugacno možnost prevoza ob približno istem casu.

Nadomestila ali povracila se lahko izplacajo v gotovini, preko bancnega nakazila, s cekom ali, z vašim pisnim privoljenjem, v potovalnih bonih in morajo biti placana v roku 7 dni.
Če vam ne priznajo teh pravic, se takoj pritožite pri letalskem prevozniku, ki upravlja let.

Velike zamude

Takojšnja pomoč

Ce se pravocasno prijavite na kateri koli let, vkljucno s carterskimi:

 • z letališc EU ali
 • na letališca EU z letališc zunaj EU, ce let upravlja letalski prevoznik EU, in letalski prevoznik, ki upravlja let, pricakuje zamudo:
 • 2 ur ali vec pri letih, krajših od 1 500 km,
 • 3 ur ali vec pri daljših letih znotraj EU in drugih letih, dolgih od 1 500 do 3 500 km,
 • 4 ur ali vec pri letih, daljših od 3 500 km zunaj EU, vam mora ponuditi hrano in osvežilno pijaco, nastanitev v hotelu, kadar je to potrebno (vkljucno s prevozom) in komunikacijske zveze.

Kadar zamuda znaša 5 ur ali vec, vam mora letalski prevoznik ponuditi tudi povracilo vozovnice (skupaj z brezplacnim letom na zacetno tocko odhoda, kadar je to primerno).

Če vam ne priznajo teh pravic, se takoj pritožite pri letalskem prevozniku, ki upravlja let.

Kasnejše zahteve

Kadar je prevoznik EU odgovoren za zamudo leta kjer koli na svetu, lahko zahtevate do 4 150 SDR* odškodnine za nastalo škodo. Ce se letalski prevoznik ne strinja z vašo zahtevo, se lahko pritožite na sodišce.

Odškodnino lahko zahtevate od letalskega prevoznika, s katerim imate sklenjeno pogodbo, ali od tistega, ki upravlja let, ce sta razlicna.

Prtljaga

Za škodo, povzroceno zaradi unicenja, poškodbe, izgube ali zamude prtljage na letu letalskega prevoznika EU kjer koli na svetu, lahko zahtevate do 1 000 SDR* odškodnine.

Če se letalski prevoznik ne strinja z vašo zahtevo, se lahko pritožite na sodišce. Za škodo pri prijavljeni prtljagi morate pisno zahtevati odškodnino v roku 7 dni od njenega prejema, ce pa ima zamudo, v roku 21 dni od njenega prejema.

Odškodnino lahko zahtevate od letalskega prevoznika, s katerim imate sklenjeno pogodbo, ali od tistega, ki upravlja let, ce sta razlicna.

Poškodbe in smrt v nesrecah

Pri nesreci na letu letalskega prevoznika EU kjer koli na svetu lahko zahtevate odškodnino za škodo, nastalo zaradi poškodb ali smrti. Pravico imate do predujma za takojšnje gospodarske potrebe. Če se letalski prevoznik ne strinja z vašo zahtevo, se lahko pritožite na sodišce.

Odškodnino lahko zahtevate od letalskega prevoznika, s katerim imate sklenjeno pogodbo, ali od tistega, ki upravlja let, če sta različna.

Potovanje v paketu

Poleg zgoraj opisanih pravic lahko zahtevate odškodnino od organizatorja potovanja, ce ne zagotovi storitev, ki ste jih rezervirali znotraj EU, ne glede na cilj potovanja. Ta pravica velja, ce ne zagotovi katerega koli leta, vkljucenega v vaš paket. Poleg tega vam mora organizator potovanja, ce ne zagotovi pomembnega dela rezerviranega paketa, pomagati in za vas poskrbeti, vkljucno z drugacnim potovalnim aranžmajem in brez dodatnih stroškov.

* 1 SDR = 1,18 € dne 30. septembra 2004. Za informacije o trenutnem menjalnem tečaju se obrnite na Europe Direct.

Kaj storiti najprej

Če ste naleteli na katero od težav, navedenih v tem letaku, morate takoj prositi predstavnika letalskega prevoznika, ki upravlja vaš let, da jo zacne obravnavati.

Kakšen je naslednji korak

Če vam zavrnejo vkrcanje, je vaš let odpovedan ali ima veliko zamudo in letalski prevoznik, ki upravlja let, ne izpolni svojih obveznosti, se pritožite na pristojni nacionalni izvršni organ.
Če ima vaš let odhod v državi EU, se pritožite tam. Ce potujete od zunaj v eno od držav EU in vaš let upravlja letalski prevoznik EU, se pritožite v državi pristanka. Ime in naslov pristojnega organa oziroma podatke o organizacijah, ki vam lahko pomagajo ali svetujejo pri drugih pritožbah, dobite na brezplacni telefonski številkiEuropeDirect*: 00 800 6 7 8 9 10 11 ali prek e-pošte: mail@europe-direct.cec.eu.int.

O nadaljnji obravnavi vaše pritožbe lahko obvestite Evropsko komisijo, B-1049 Bruselj, prek faksa (+32-2) 299 10 15 ali e-pošte: tren-aprights@cec.eu.int.

Varovanje podatkov

Načelo zasebnosti

Hvala za obisk na spletnih straneh združenja za promocijo križarjenj Cruise & Ferry Center. Vaša zasebnost je za nas pomembna. Za boljšo zaščito le-te in za večje zaupanje smo pripravili to izjavo, v kateri želimo pojasniti, kako upravljamo z informacijami o strankah.

Izjava

Cruise & Ferry Center g.i.z., Portorož in njegove članice se zavezujejo ščititi vašo zasebnost in vaše podatke varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Podatke, ki jih prosimo in dobimo o vas, potrebujemo zgolj za nemoteno posredovanje novosti v naši ponudbi in tekoče obveščanje o zanimivostih naše ponudbe. Podatke potrebujemo tudi v primeru vaše udeležbe v občasnih nagradnih igrah ali anketah na teh spletnih straneh.

Če ste se odločili in nam poslali javno pismo, lahko to pismo tudi objavimo. Neosebne podatke lahko uporabljamo za izboljšanje  vsebine naših strani in za personalizacijo strani, ter za analizo uporabe strani. Osebne podatke lahko razkrijemo ob sodnem procesu, zaradi sodnih zahtev.

V nadaljevanju si preberite podrobnosti o varovanju in zaščiti vaših osebnih podatkov in zasebnosti.

Katere informacije dobimo in kako jih uporabljamo?

Posredovane podatke uporabljamo zgolj zato, da vas lahko obvestimo o spremembah v naši ponudbi, novih storitvah, novih aranžmajih, novih turističnih destinacijah, ki bi bile za vas morda zanimive in posebnih ponudbah na naših spletnih straneh, za katere menimo, da bi za vas lahko predstavljale pomembne informacije.

S tem, ko ste se prijavili med naše naslovnike boste udeleženi tudi v nagradnih igrah, promocijskih akcijah in anketah, osnova za to pa bodo vaši posredovani podatki.

Varovanje vašega imena

Cruise & Ferry Center g.i.z., Portorož in njegove članice bodo uporabljali vaše posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v točkah prejšnjega odstavka in jih ne bodo prodajali, zamenjevali, posredovali drugim pravnim ali fizičnim osebam ali kakorkoli z njimi razpolagali v nasprotju s točkama prejšnjega odstavka.

Uslužbenci združenja in članic Cruise & Ferry Center-a, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so obvezani do varovanja osebnih podatkov.

Zaščita

Naše spletne strani uporabljajo več varnostno-zaščitnih sistemov, da bi zagotovili ustrezno zaščito pred izgubo, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Vključujejo pa tudi povezave do drugih spletnih strani, ki niso v naši lasti ali kakršnikoli povezavi z nami. Cruise & Ferry Center ali članice niso odgovoreni za dostop do takšnih spletnih strani in za zaščito podatkov na takšnih spletnih straneh.

Vaša privolitev

Z uporabo naših spletnih strani in prijavo med naše naslovnike se šteje, da se strinjate z uporabo informacij na način in v primerih, navedenih v prejšnjih odstavkih. Morebitne spremembe teh pogojev in pravil bomo objavili na tej strani in na ta način zagotovili, da boste ves čas seznanjeni z njimi načinom uporabe vaši posredovanih podatkov.

Cruise & Ferry Center in članice ne odgovarjajo za morebitne napake pri uporabi podatkov, če so te posledica netočnih ali nepravilnih posredovanih podatkov.

Cruise & Ferry Center, Worldseas.net, krizarjenja.net, krstarenja.net, trajekti.com, travelalliance.org so blagovne znamke skupine Cruise & Ferry Center.